HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 05 07 2024

Ngày 04 tháng 7 năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Sáu tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên diễn biến kinh tế thế giới còn rất phức tạp, cùng với đó chiến tranh giữa Nga và Ucraina chưa có hồi kết, bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn. Cuộc khủng hoảng đã gây gián đoạn đáng kể cho thương mại thế giới và chuỗi cung ứng sản xuất, đe dọa gây ra những hậu quả khó lường về kinh tế - xã hội, nhất là an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Bên cạnh đó, còn phải đương đầu với tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, hạn hán kéo dài…

Tuy nhiên, kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ toàn công ty. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đã hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra cụ thể: Sản lượng khai thác và chế biến được 2.169,5 tấn mủ cao su quy khô, đạt 31,3% KH năm; Sản phẩm chỉ thun sản xuất 713,76 tấn sản phẩm chỉ sợi các loại, đạt 35,7%KH năm; Sản phẩm cây ăn trái thu hoạch và xuất bán 1.154 tấn sản phẩm trái cây (sản lượng chuối 1.067 tấn đạt 53,8%KH năm và Dứa MD2 87,3 tấn đạt 14,30% KH năm); Tổng doanh thu công ty đạt 249,77 tỷ đồng, đạt 46,9% KH năm trong đó doanh thu từ sản phẩm cao su 114,71 tỷ đạt 44,2%KH, sản phẩm chỉ thun 45,8 tỷ đồng đạt 35,4%KH và sản phẩm cây ăn trái 12,97 tỷ đồng đạt 36,2%KH.

Từ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tại Hội nghị này tập thể ban Lãnh đạo công ty đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu còn lại của ĐHĐCĐ đã đề ra, cụ thể như: Sản lượng mủ cao su quy khô: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng còn lại của năm 2024 với: 4.770 tấn mủ quy khô (tương đương 68,7% KH năm), Sản phẩm trái cây: Chuối tươi 1.000 tấn; dứa 535 tấn; sầu riêng 172,01 tấn.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty đánh giá kết quả các mặt công tác

Ông Nguyễn Viết Tượng - CHủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo

Phòng Hành chính

Datetime: 03 07 2024

Trước xu thế phát triển bền vững là hướng đi tất yếu của việc phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm đối với xã hội; phát triển cây cao su của Việt Nam và thế giới cũng đi theo xu hướng đó. Chính vì vậy, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã triển khai Chương trình phát triển cao su bền vững.
Trending of sustainable development being an inevitable direction of economic development coupled with environmental protection and demonstrating responsibility to society; Vietnam as well the world rubber tree development also follows that trend. Therefore, Dak Lak Rubber Joint Stock Company (DAKRUCO) has implemented the Sustainable Rubber Development Program.

Trong những năm gần đây, ngoài yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các thị trường quan trọng của Cao su (đặc biệt các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật…) còn đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm môi trường và xã hội. Nhận thấy vấn đề đó, Công ty Cổ phần Cao Su Đắk Lắk đã ban hành và triển khai chương trình phát triển bền vững với một loạt các hoạt động đáp ứng với các nguyên tắc phát triển bền vững. Việc thực hiện quản lý rừng cao su bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình chứng chỉ quản lý rừng cao su bền vững. Nó sẽ giúp cho các sản phẩm mủ và gỗ cao su của công ty tiếp cận nhiều hơn các thị trường khó tính, nhưng luôn ổn định với giá cạnh tranh.
In recent years, not only the product quality requirements, the main rubber markets (especially Europe, the US, Japan, etc.) but also require higher requirements on environmental and social responsibility. Therefore, Dak Lak Rubber Joint Stock Company (DAKRUCO) has implemented a sustainable development program with a series of activities to catch the principles of sustainable development. Implementing sustainable rubber forest management is one of the important goals of the Sustainable Rubber Forest Management Certification Program. It will help the company's products (Natural rubber and rubber wood) access all main markets, always stable with competitive prices.

Hơn nữa, theo luật Lâm nghiệp năm 2017 và các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, để đủ cơ sở cho cấp chứng chỉ quản lý bền vững, chủ rừng cần phải có phương án quản lý bền vững. Phương án quản lý rừng bền vững được xem như là một công cụ quan trọng để chủ rừng thực hiện các hoạt động quản lý rừng theo các nguyên tắc của quản lý bền vững và thể hiện trách nhiệm của chủ rừng với xã hội và môi trường. Bằng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng cao su bền vững, Công ty Cổ phần Cao Su Đắk Lắk cam kết quản lý rừng cao su bền vững theo Tiêu chuẩn quản lý bền vững của Hội đồng Quản trị rừng thế giới nhằm đảm bảo phát triển bền vững trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
Furthermore, according to the Law on Forestry of the year 2017 and sustainable forest management standards, to have a sufficient basis for granting sustainable management certification, forest owners have to have a sustainable management plan. The sustainable forest management plan is considered an important tool for forest owners to carry out forest management activities according to the principles of sustainable management and demonstrate the forest owner's responsibility to society and the environment. Developing and implementing a sustainable rubber forest management plan, DakLak Rubber Joint Stock Company commits to sustainable rubber forest management according to the Sustainable Management Standards of the Forest Stewardship Council (FSC) to ensure sustainable development on all three aspects: economy, society and environment.

DAKRUCO đã có thời gian dài cho việc chuẩn bị và thực hiện đáp ứng các nguyên tắc của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Quốc gia Việt Nam. Đến đầu năm 2024, Công ty đã tiến hành mời tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification VIETNAM tiến hành đánh giá bao gồm:
DAKRUCO has had a long time to prepare and implement to meet the principles of the Vietnam National FSC Forest Management Standards. By early 2024, DAKRUCO invited the Bureau Veritas Certification VIETNAM to conduct an assessment including:

- Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC (theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 V3-1 FINAL);
- FSC-CoC Chain of Custody (according to FSC-STD-40-004 V3-1 FINAL standard);

- Hệ thống Quản lý rừng bền vững (Bộ tiêu chuẩn FSC-STD-VN-NTFP-01-2023).
- Sustainable Forest Management System (FSC-STD-VN-NTFP-01-2023 Standard Set).
Qua cuộc đánh giá, tổ chức chứng nhận đã đưa ra những điểm không phù hợp nhỏ và lớn mong muốn công ty khắc phục trong thời gian quy định. Sau thời gian triển khai các kế hoạch nhằm khắc phục các điểm không phù hợp được đưa ra trong cuộc đánh giá.
Through the assessment, the certification organization has identified minor and major non-conformities that require Company to correct within the prescribed time. After a period of implementation, plans will be completed to correct the non-conformities identified in the assessment.

Công ty quyết tâm thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị đưa ra là sớm khắc phục các điểm không phù hợp để được cấp chứng nhận đối với 1.121,76 ha diện tích cao su tại Nông trường Phú Xuân và Nông trường 19/8.
DAKRUCO is determined to carry out as per the Board of Directors' policy of promptly correcting non-conformities to obtain certification for 1,121.76 hectares of rubber plantations at Phu Xuan rubber plantation and 19/8 rubber plantation.

Hết quý 2/2024, Công ty đã dần hoàn thiện các điểm không phù hợp thể hiện qua việc:
By the end of the second quarter of 2024, DAKRUCO has gradually improved the non-conformities, demonstrated by:
-Gắn bảng nhận diện đối với các vườn cây thực hiện chứng nhận quản lý rừng bền vững, khu vực có sự xuất hiện của các đàn chim di cư; khu vực thực hiện phục hồi sinh thái và trồng bổ sung nhằm đa dạng hệ sinh thái cây trồng tại vườn cây;
Attaching identification signs to the arears implementing sustainable forest management certification, areas with migratory bird flocks; areas implementing ecological restoration and supplementary planting to diversify the plant ecosystem in the orchard;
-Tổ chức tuyên truyền để người lao động, cộng đồng địa phương cũng như các đối tác trồng xen nắm bắt Chương trình FSC của công ty;
Organizing propaganda for workers, local communities as well as intercropping partners to grasp the Company's FSC Program;

-Tham vấn ý kiến cộng đồng địa phương về việc nghiêm cấm các hoạt động chăn thả trâu, bò, dê… người vào lô cao su cắt cỏ, xả rác, đốt rác…
Consult with local communities on the prohibition of grazing buffalo, cows, goats, etc., people entering rubber plots to cut grass, litter, burn garbage, etc.

-Lập kế hoạch sử dụng các loại phân bón, thuốc phòng trừ sâu, bệnh, hại… không có tên trong danh mục cấm của FSC cũng như quy định của Việt Nam;
Make plans to use fertilizers, pesticides, and insecticides that are not on the FSC's prohibited list as well as Vietnam's regulations;

-Tiến hành đánh giá tác động tích cực/ tiêu cực của chúng đối với cây trồng của Công ty cũng như các khu vực lân cận; tác động đến người lao động và cộng đồng xung quanh trước khi đưa vào sử dụng (đã cập nhập lên Webside Công ty);
Conduct assessments of their positive/negative impacts on the Company's crops as well as neighboring areas; impacts on workers and surrounding communities before putting them into use (updated on DAKRUCO’s website);

-Tiếp tục thực hiện việc theo dõi chim di cư khi thấy xuất hiện trên các vườn cao su;
Continue to monitor migratory birds when they appear in rubber plantations;

-Đánh dấu tất cả các điểm xói mòn trên bản đồ vườn cây;
Mark all erosion points on the rubber plantation map;

-Tại vườn cây của Nông trường 19/8, thực hiện trồng cây Sa nhân tại lô 30; trồng dặm các loại cây như Sao đen, Giáng hương, Cẩm lai trên các đồi đá lô 30,45,48 và bờ lô 30,50.
At 19/8 rubber plantation, plant Amomum trees in lot 30; replant trees such as Sao Den, Giang Huong, Cam Lai on the rocky hills of lots 30, 45, 48 and the banks of lots 30, 50

-Tại vườn cây Nông trường Phú Xuân, thực hiện trồng cây Dầu rái, Sao đen, Giáng hương, Cẩm lai tại Lô 31 (Kế hoạch đã ban hành); đồng thời trồng dặm, tiếp tục chăm sóc đối với khu vực trồng rừng năm 2023 tại lô 27.
At Phu Xuan rubber plantation, plant Dipterocarpus, Sao Den, Giang Hương, and Cam Lai trees at Lot 31 (Issued Plan); at the same time, replant and continue to care for the 2023 forest planting area at Lot 27.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG - SOME ACTIVITY PICTURES OF DAKRUCO


NT Phú Xuân: trồng cây rừng tại Lô 31 (Tháng 5/2024) - Phu Xuan Rubber Plantation: plan trees in Lot 31 (May 2024)

NT 19/8: trồng cây tại bờ lô, điểm xói mòn (Tháng 5/2024)

19/8 Rubber Plantation: planting trees on the bank, erosion point (May 2024)

Thực hiện tham vấn tại địa phương (Tháng 3/2024) - Public Consultation at local ( March 2024)

  Cây rừng trồng xen trong cao su, tháng 8/2023 

Public Representative area at Rubber Plantation, Aug 2023

Cây rừng trồng xen trong cao su, tháng 05/2024

Public Representative area at Rubber Plantation, May 2024

Thực hiện cắm bảng nhận diện tại các lô cao su thực hiện chương trình cao su bền vững giai đoạn (2023 – 2027) - Identification signs to the arears implementing sustainable forest management certification 

(period 2023-2027)

 Chương trình phát triển cao su bền vững của công ty thực hiện theo từng giai đoạn. Giai đoạn 5 năm đầu tiên (2023 – 2027) nhằm cấp chứng chỉ cho 1.121,76 ha cao su tại 02 Nông trường (Phú Xuân và 19/8) giai đoạn anỳ là nền tảng để công ty tiếp tực thực hiện cấp chứng chỉ cho 5.615,06ha thuộc diện tích còn lại của 02 nông trường (Phú Xuân và 19/8) và 03 nông trường còn lại gồm NT Cuôr Đăng, Cư Mgar, Cư Kpô.

DAKRUCO's sustainable rubber development program is implemented by each periods. The first 5-year period (2023 - 2027) aims to certify only 1,121.76 hectares of rubber at 02 rubber plantations (Phu Xuan and 19/8). This time is the foundation for the company to continue to certify only 5,615.06 hectares of the remaining area of these above rubber plantations and the rest including Cuor Dang rubber plantation, Cu Mgar rubber plantation, Cu Kpo rubber plantation.

Dựa trên những gì đã làm và đạt được trong các năm vừa qua, Dakruco tiếp tục thực hiện theo đúng Phương án quản lý rừng cao su bền vững đã đề ra nhằm đảm bảo phát triển bền vững trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
As per what has been done and achieved in recent years, DAKRUCO continues to follow the proposed Sustainable Rubber Forest Management Method to ensure sustainable development in all three aspects: economic, social and environmental.

Thanh Hương – P.QLCL - Thanh Huong- QC Department

Datetime: 02 07 2024

Trước xu thế phát triển bền vững là hướng đi tất yếu của việc phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm đối với xã hội; phát triển cây cao su của Việt Nam và thế giới cũng đi theo xu hướng đó. Chính vì vậy, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã triển khai Chương trình phát triển cao su bền vững.
Trong những năm gần đây, ngoài yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các thị trường quan trọng của Cao su (đặc biệt các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật…) còn đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm môi trường và xã hội. Nhận thấy vấn đề đó, Công ty Cổ phần Cao Su Đắk Lắk đã ban hành và triển khai chương trình phát triển bền vững với một loạt các hoạt động đáp ứng với các nguyên tắc phát triển bền vững. Việc thực hiện quản lý rừng cao su bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình chứng chỉ quản lý rừng cao su bền vững. Nó sẽ giúp cho các sản phẩm mủ và gỗ cao su của công ty tiếp cận nhiều hơn các thị trường khó tính, nhưng luôn ổn định với giá cạnh tranh.
Hơn nữa, theo luật Lâm nghiệp năm 2017 và các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, để đủ cơ sở cho cấp chứng chỉ quản lý bền vững, chủ rừng cần phải có phương án quản lý bền vững. Phương án quản lý rừng bền vững được xem như là một công cụ quan trọng để chủ rừng thực hiện các hoạt động quản lý rừng theo các nguyên tắc của quản lý bền vững và thể hiện trách nhiệm của chủ rừng với xã hội và môi trường. Bằng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng cao su bền vững, Công ty Cổ phần Cao Su Đắk Lắk cam kết quản lý rừng cao su bền vững theo Tiêu chuẩn quản lý bền vững của Hội đồng Quản trị rừng thế giới nhằm đảm bảo phát triển bền vững trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
DAKRUCO đã có thời gian dài cho việc chuẩn bị và thực hiện đáp ứng các nguyên tắc của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Quốc gia Việt Nam. Đến đầu năm 2024, Công ty đã tiến hành mời tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification VIETNAM tiến hành đánh giá bao gồm:
- Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC (theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 V3-1 FINAL);
- Hệ thống Quản lý rừng bền vững (Bộ tiêu chuẩn FSC-STD-VN-NTFP-01-2023).
Qua cuộc đánh giá, tổ chức chứng nhận đã đưa ra những điểm không phù hợp nhỏ và lớn mong muốn công ty khắc phục trong thời gian quy định. Sau thời gian triển khai các kế hoạch nhằm khắc phục các điểm không phù hợp được đưa ra trong cuộc đánh giá.
Công ty quyết tâm thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị đưa ra là sớm khắc phục các điểm không phù hợp để được cấp chứng nhận đối với 1.121,76 ha diện tích cao su tại Nông trường Phú Xuân và Nông trường 19/8.
Hết quý 2/2024, Công ty đã dần hoàn thiện các điểm không phù hợp thể hiện qua việc:
- Gắn bảng nhận diện đối với các vườn cây thực hiện chứng nhận quản lý rừng bền vững, khu vực có sự xuất hiện của các đàn chim di cư; khu vực thực hiện phục hồi sinh thái và trồng bổ sung nhằm đa dạng hệ sinh thái cây trồng tại vườn cây;
- Tổ chức tuyên truyền để người lao động, cộng đồng địa phương cũng như các đối tác trồng xen nắm bắt Chương trình FSC của công ty;
- Tham vấn ý kiến cộng đồng địa phương về việc nghiêm cấm các hoạt động chăn thả trâu, bò, dê… người vào lô cao su cắt cỏ, xả rác, đốt rác…
- Lập kế hoạch sử dụng các loại phân bón, thuốc phòng trừ sâu, bệnh, hại… không có tên trong danh mục cấm của FSC cũng như quy định của Việt Nam;
- Tiến hành đánh giá tác động tích cực/ tiêu cực của chúng đối với cây trồng của Công ty cũng như các khu vực lân cận; tác động đến người lao động và cộng đồng xung quanh trước khi đưa vào sử dụng (đã cập nhập lên Webside Công ty);
- Tiếp tục thực hiện việc theo dõi chim di cư khi thấy xuất hiện trên các vườn cao su;
- Đánh dấu tất cả các điểm xói mòn trên bản đồ vườn cây;
-Tại vườn cây của Nông trường 19/8, thực hiện trồng cây Sa nhân tại lô 30; trồng dặm các loại cây như Sao đen, Giáng hương, Cẩm lai trên các đồi đá lô 30,45,48 và bờ lô 30,50.
- Tại vườn cây Nông trường Phú Xuân, thực hiện trồng cây Dầu rái, Sao đen, Giáng hương, Cẩm lai tại Lô 31 (Kế hoạch đã ban hành); đồng thời trồng dặm, tiếp tục chăm sóc đối với khu vực trồng rừng năm 2023 tại lô 27.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


NT Phú Xuân: trồng cây rừng tại Lô 31 (Tháng 5/2024)

NT 19/8: trồng cây tại bờ lô, điểm xói mòn (Tháng 5/2024)

Thực hiện tham vấn tại địa phương (Tháng 3/2024)

  Cây rừng trồng xen trong cao su, tháng 8/2023

Cây rừng trồng xen trong cao su, tháng 05/2024

Thực hiện cắm bảng nhận diện tại các lô cao su thực hiện chương trình cao su bền vững giai đoạn (2023 – 2027)

 Chương trình phát triển cao su bền vững của công ty thực hiện theo từng giai đoạn. Giai đoạn 5 năm đầu tiên (2023 – 2027) nhằm cấp chứng chỉ cho 1.121,76 ha cao su tại 02 Nông trường (Phú Xuân và 19/8) giai đoạn này là nền tảng để công ty tiếp tục thực hiện cấp chứng chỉ cho 5.615,06ha thuộc diện tích còn lại của 02 nông trường (Phú Xuân và 19/8) và 03 nông trường còn lại gồm NT Cuôr Đăng, Cư Mgar, Cư Kpô.

Dựa trên những gì đã làm và đạt được trong các năm vừa qua, Dakruco tiếp tục thực hiện theo đúng Phương án quản lý rừng cao su bền vững đã đề ra nhằm đảm bảo phát triển bền vững trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Thanh Hương – P.QLCL