HomeTIN TỨCĐẢNG & ĐOÀN THỂĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144 VÀ CHỈ THỊ 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144 VÀ CHỈ THỊ 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 09/7, Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại điểm cầu Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk .

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Đảng bộ Công ty có toàn thể đảng viên được triệu tập của 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ tham dự đầy đủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 3 nội dung chính: (1) Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; (2) Những điểm mới, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW; (3) Những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định 144-QĐ/TW.

Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Theo chương trình, hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị đã đặt ra 7 yêu cầu, trong đó: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, đúng nguyên tắc, đảm bảo quy định của Đảng;  nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp; cần dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển, cần nêu cao tính chiến đấu cao, nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ nguyên nhân tồn tại, chỉ ra được phương hướng khắc phục hiệu quả. Đồng thời, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài... và không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ cấp ủy. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tượng – Bí thư Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo, quán triệt các cấp ủy chi bộ tiến hành triển khai gửi tài liệu Hội nghị đến các đồng chí đảng viên chưa tham dự được Hội nghị hôm nay, đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ quán triệt các đảng viên tự nghiên cứu, học tập. Văn phòng Đảng ủy thực hiện in 06 Điều của Quy định 144-QĐ/TW phát đến từng đảng viên để đảng viên nắm chắc, hiểu sâu, thấm nhuần và thực hiện tốt; đối với, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ tới các đồng chí BTV, BCH Đảng ủy, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thực hiện theo đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo quy định của Đảng./.

Thanh Hương – VP Đảng ủy Công ty