HomeTIN TỨCTHÔNG TIN CÔNG BỐCông ty Cổ phần Cao su DAKNORUCO: Tài liệu ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029

Công ty Cổ phần Cao su DAKNORUCO: Tài liệu ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cao su DAKNORUCO

Công ty Cổ phần Cao su DAKNORUCO trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông: 

I-Tài liệu Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029:

TT Tên tài liệu File đính kèm
 1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần cao su DAKNORUCO Tải về
 2  Ủy quyền dự ĐHĐCĐ 2024 Tải về
 3 Chương-trình-ĐHCĐ nhiệm kỳ 2024-2029  Tải về
 4 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 Tải về
 5 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029  Tải về
6 Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 Tải về
7 BC 05.BC HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về
8 BC SXKD 5 năm 2019-2023 ĐH4 Tải về
9 Báo cáo kiểm toán năm 2023 trinh ĐHCĐ  Tải về
10 Báo cáo BKS nhiệm kỳ  2019-2023- Trình đại hội năm 2024 Tải về
11  Biên bản kiểm phiếu nhiệm kỳ 2024-2029 Tải về
12 Biên bản họp BKS ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 Tải về
 13 Biên bản họp HĐQT ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029  Tải về
14 Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029
Tải về
 15 Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Tải về
 16 Biên bản ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2028 năm 2024 (CT) Tải về
17  Đơn đề cử Tải về
18  Đơn xin ứng cử  Tải về 
19  Sơ yếu lý lịch ứng cử HĐQT năm 2024 Tải về
   

 II- BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG nhiệm kỳ 2024-2029

Biên bản họp & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần cao su DAKNORUCO:

STT Tên tài liệu File đính kèm
1 Biên bản họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần cao su DAKNORUCO  
2 Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần cao su DAKNORUCO