HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDakruco Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Dakruco Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Ông Nguyễn Viết Tượng thông qua chương trình họp và Quy chế lại việc tại cuộc họp Ông Nguyễn Viết Tượng thông qua chương trình họp và Quy chế lại việc tại cuộc họp

Ngày 29/4/2021 tại Trung tâm tiệc cưới Khách sạn Dakruco Hotels, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoáng DRG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 Về tham dự Đại hội có đồng chí Trần Khánh Thơ - Thành viên thường trực Ban đổi mới Doanh nghiệp, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đại diện cho UBND tỉnh Đắk Lắk và 84 cổ đông đại diện cho: 154.323.900 cổ phần/155.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,05%.

Tại đại hội này đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021; thông qua các tờ trình về chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2021, về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021, tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động HĐQT-BKS năm 2020. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành.

Ông Bùi Quang Ninh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo Ban điều hành

Năm 2020, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang đối mặt với thách thức từ đại dịch COVID-19, Tuy nhiên Dakruco đã đạt được nhưng kết quả hoạt động theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra: Sản lượng mủ cao su khai thác năm 2020 đạt: 6.316/6.043 tấn cao su quy khô đạt 104,52% KH, doanh thu sản phẩm cao su: 214,25 tỷ đồng/166,3 tỷ đồng, đạt 128,83% KH, thu nhập bình quân: 6,88 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách nhà nước: 20,79 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Độ thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 của kiểm toán độc lập

Để đạt được những kết quả nói trên là nhờ sự đóng góp, hỗ trợ, chia sẻ đồng hành của cổ đông và sự đoàn kết, nhất trí một lòng của toàn thể CBCNV Công ty, cũng như sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Quang cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Năm 2021 tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu khó lường, ảnh hưởng mạnh đến sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong năm 2021 là hết sức khó khăn đối với Công ty. Nhưng với niềm tin chiến lược đúng đắn và những thành tựu bền vững đã đạt được từ nhiều năm qua, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn thể CBCNV, vì mục tiêu phát triển bền vững và mạnh mẽ trong thời gian tới Công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính như sau: Tổng sản lượng các sản phẩm: 12.817 tấn (Mủ cao su: 5.526 tấn, Sợi chỉ thun: 1.800 tấn, Chuối tươi: 5.491 tấn), Tổng doanh thu: 427,616 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 50,379 tỷ, Thu nhập bình quân 7,1 triệu/tháng.

Một số hình ảnh diễn ra tại đại hội

Ông Nguyễn Thạc Hoành thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp

 

Đại biểu tham dự tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

 Ông Võ Đình Thanh Tuấn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

   

Quang cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 - Phòng HC –