HomeTIN TỨCĐẢNG & ĐOÀN THỂ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 29 04 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 446-HD/ĐKCQDN ngày 19/11/2021 của Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, Nhiệm kỳ 2022-2027 và Kế hoạch 03-KH/ĐCS ngày 15/02/2022 của Đoàn cơ sở Dakruco về việc tổ chức Đại hội chi đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Dakruco lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Datetime: 08 04 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐCS ngày 22/12/2021 của Đoàn cơ sở Dakruco về việc tổ chức Đại hội chi đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Dakruco, Nhiệm kỳ 2022-2027.

Datetime: 09 08 2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức Công đoàn và nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, vận dụng phù hợp, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ.