HomeTIN TỨCTHÔNG TIN CÔNG BỐ
Datetime: 11 06 2021

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông báo về việc tạm dừng lựa chọn tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – Khách sạn Dakruco. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Datetime: 02 06 2021

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – Khách sạn Dakruco. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Datetime: 18 03 2021

DAKNORUCO: CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cao su DAKNORUCO

Công ty Cổ phần Cao su DAKNORUCO trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông: