HomeCAO SU BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN CAO SU BỀN VỮNG

STT TÊN FILE
TẢI VỀ
1 CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Download
2 CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG TRẺ EM. Download
3 CHÍNH SÁCH CHỐNG LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. Download
4 CHÍNH SÁCH KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ. Download
5 CHÍNH SÁCH TỰ DO HỘI ĐOÀN VÀ QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ. Download
6 CHÍNH SÁCH CHỐNG QUẤY RỐI VÀ LẠM DỤNG. Download
7 CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NỮ. Download
8 CHÍNH SÁCH THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGHỈ PHÉP NĂM. Download
9 CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP. Download
10 CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG. Download
11 CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT  Download
12 CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT Download 
13 CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG SINH HỌC Download 
14 CAM KẾT FSC-POL-01-004 Download 
15 CAM KẾT VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC Download 
16 CAM KẾT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ FSC Download 
17 CAM KẾT VỀ MÔI TRƯỜNG RỪNG Download 
18 CAM KẾT VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE Download 
19 CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM Download