banner.png
banner0.PNG
lỗi
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM drc_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM drc_content AS a LEFT JOIN drc_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN drc_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN drc_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN drc_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN drc_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM drc_categories AS cat JOIN drc_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN drc_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-21 18:47:23') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-21 18:47:23') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

Tin tức & Sự kiện

Bản tin thị trường cao su

Công bố thông tin

Tìm kiếm đối tác

Với sứ mệnh “Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu, mong muốn của từng đối tượng khách hàng. Đồng thời, các sản phẩm phải đảm bảo tính thân thiện với môi trường”.

Hướng đến tầm nhìn là “Công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề -  hàng đầu khu vực vào năm 2020 và của châu Á vào năm 2050. DAKRUCO đã và đang tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành cao su Việt Nam.

 

Chất lượng gắn liền với uy tín, sự tồn tại và phát triển DAKRUCO.

DAKRUCO là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, giúp sản phẩm của Công ty khẳng định uy tín đối với khách hàng và thâm nhập được vào nhiều thị trường khó tính.